z - Sense categoria

Periodicitat


PERIODICITAT

Dies, setmanes, mesos i anys: amb preposició o sense?

 

Davant el dubte de si hem d’escriure

«Tres vegades Ø l’any», «Tres vegades Ø el mes», «Tres vegades Ø la setmana», «Tres vegades Ø el dia»,

o bé

«Tres vegades a l’any», «Tres vegades al mes», «Tres vegades a la setmana», «Tres vegades al dia»

convé recordar que, normalment, en la formulació de les determinacions de temps els mots dia, setmana, mes, any no demanen cap preposició introductòria (per exemple, diem i escrivim «Hi van arribar el dia 6 d’agost»; «Tornaran Ø la setmana que ve»; «L’exposició es va tancar el febrer de 1999»; «L’entitat es va constituir Ø l’any 1983»).

Així mateix, les expressions de periodicitat o freqüència en què intervenen les paraules dia, setmana, mes, any es construeixen també, contra el que s’esdevé en castellà, sense l’auxili de cap preposició: «El correu es distribueix dues vegades el dia».

Remarquem, però, que aquesta absència de la preposició no respon pas a una característica particular de les expressions de freqüència, sinó a un ús consagrat en les construccions que incorporen els elements esmentats: dia, setmana, mes, any.

Així com en castellà és possible de dir «¿En qué año nació usted?», «¿En qué año se creó el Instituto de Fusión Nuclear?», en català aquestes frases es construeixen sense preposició: «Ø Quin any vau néixer?», «Ø Quin any es creà l’Institut de Fusió Nuclear?»

Si diem «L’any passat vam anar tres vegades al Montseny», direm també: «Hi anem tres vegades Ø l’any» i, anàlogament, «… tres vegades el dia, la setmana, el mes», com estableix el Diccionari de la Llengua Catalana (IEC), per exemple, sota l’entrada vegada: […] «1 6 [LC] tantes vegades l’any (o el mes, etc.) Dins cada any, mes, etc., tantes vegades. Vaig a casa seva dues vegades la setmana.

Amb tot, convé observar que aquesta absència de preposició no es produeix forçosament davant tota idea de periodicitat o freqüència, com és el cas de termes com és ara «història» o «vida»: Aquestes coses només passen una vegada a la vida.

Diem i escriurem, doncs: «El correu es distribueix dues vegades el dia»; «El balanç es tanca una vegada el mes»; «Vénen tres vegades l’any».

Hi ha també altres interpretacions sobre l’ús de preposicions en aquest cas. Vegeu, per exemple, la nota de la Universitat Rovira i Virgili:

http://www.llengues.urv.cat/ca/praxi/praxi-linguistica/252/lexpressio-de-la-frequencia-i-la-periodicitat

que sembla no considerar els exemples del DIEC s. v. vegada

Si no és per una adhesió mimètica al sistema espanyol d’introduir els períodes de freqüència (dies, setmanes, mesos, anys) amb la preposició auna vez al día»), no sabríem donar resposta a aquesta  preferència. Certament sembla que aquesta qüestió no ha estat gaire tractada per la normativa ni en les recomanacions dels especialistes.

Costa d’entendre així mateix la distinció de la URV entre les construccions referents a «any» i totes les altres («dia, setmana — amb «setmana» que admet un ús facultatiu de la preposició—), mes». Justament creiem que la diversitat de criteri en casos idèntics no contribueix certament a la seguretat en qui els ha d’aplicar

La solució en què fonamentem les nostres propostes deriva exclusivament dels exemples del diccionari Fabra i del DIEC sota les veus «el, la» (articles determinats) i el substantiu «vegada».

RT


Originalment publicat el 2001 a la intranet de la Diputació de Barcelona

Estàndard